KLAUZULA INFORMACYJNA Kancelaria Radców Prawnych Robert Pożarski

W celu realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuje, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Robert Pożarski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Robert Pożarski.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Pożarski Kancelaria Radców Prawnych ul. Wyzwolenia 9/2 10-105 Olsztyn (nr tel.: 89 616 87 87, adres e-mail: kancelaria@robertpozarski.pl.
 2. Kancelaria Radców Prawnych Robert Pożarski może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji
  • obsługi prawnej, finansowej, księgowej, kadrowej, czasu pracy kierowców
  • wystawienia faktur i innych dokumentów księgowych
  • przeprowadzania szkoleń bhp, analizy wypadków przy pracy, chorób zawodowych
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz realizacji umów zawieranych z Administratorem.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Kancelaria Radców Prawnych Robert Pożarski, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator.
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • usunięcia bądź przenoszenia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych Robert Pożarski Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kancelaria Robert Pożarski stosuje pliki cookie. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na ich przyjmowanie w Twoim urządzeniu końcowym. Zamknij to okno