blog details image

Przekształcenia spółek prawa handlowego

Jakie spółki można przekształcić?

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna może być przekształcona w inną spółkę handlową.

Ponadto, przekształceniu mogą także podlegać tzw. spółki cywilne, jak również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca może się przekształcić wyłącznie w jednoosobową spółkę kapitałową (tj. sp. z o.o., spółkę akcyjną, prostą spółkę akcyjną).

Z dniem 15 września 2023 r. do Kodeksu spółek handlowych został wprowadzony nowy przepis – art. 551 § 11, który stanowi, że spółka kapitałowa (tj. sp. z o.o., spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna) oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą być przekształcone w spółkę zagraniczną.

Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Z chwilą wpisu spółki nowo powstałej (przekształconej) do rejestru KRS, spółka dotychczasowa (spółka przekształcana) staje się spółką przekształconą. Sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną z rejestru KRS.

Spółka przekształcona zachowuje wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce przekształcanej, w tym zezwolenia, koncesje, ulgi.

W przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu "dawniej", przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Wymogi przekształcenia

 1. sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, a w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną oraz w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową – plan przekształcenia wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta,
 2. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki, a w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy – złożenie przez niego oświadczenia o przekształceniu,
 3. powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenia,
 4. zawarcie umowy spółki albo podpisanie statutu spółki przekształconej;
 5. dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej (wykreślenie przedsiębiorcy lub wspólników spółki cywilnej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia przekształcenia).

Spółka przekształcana ma obowiązek zawiadomić wszystkich wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Powzięcie uchwały o przekształceniu spółki osobowej jest dokonywane przez wspólników, zaś spółki kapitałowej – odpowiednio przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie.

Tryb uproszczony przekształcenia spółek

Powyższy model procesu przekształcenia spółek prawa handlowego jest tzw. trybem zwykłym, modelowym. Możliwe jest także przeprowadzenie przekształcenia spółki w tzw. trybie uproszczonym, który jak nazwa wskazuje charakteryzuje się pewnymi ułatwieniami. W trybie uproszczonym możemy przekształcić spółki osobowe w spółkę kapitałową lub spółki osobowe w inną spółkę osobową. W przypadku uproszczonego przekształcenia spółki nie ma konieczności:

 1. sporządzania planu przekształcenia,
 2. zawiadamiania wszystkich wspólników o zamiarze przekształcenia,
 3. zapewniania wspólnikom wglądu do dokumentacji przekształceniowej w lokalu spółki i wydawanie na życzenie odpisów z niej,
 4. przedstawiania istotnych elementów planu przekształcenia przed podjęciem uchwały o przekształceniu.

W konsekwencji, jeżeli chcemy przekształcić się w spółkę kapitałową jedynymi dokumentami, które jesteśmy zobligowani przygotować są:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 • projekt umowy albo statutu „nowej” spółki,
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na wybrany dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym podjęta zostanie uchwała o przekształceniu,
 • wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki dotychczasowej – ale tylko w sytuacji, gdy chcemy przekształcić się w spółkę akcyjną.

Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy przekształcić się w inną spółkę osobową sprawa jest o wiele prostsza – wymagane są tylko projekt uchwały w sprawie przekształcenia i projekt umowy albo statutu „nowej” spółki. Przedstawiony tzw. uproszczony tryb przekształcenia spółki jest bardzo korzystny – przede wszystkim trwa krócej niż przekształcenie w trybie zwykłym (zwykle do 1 miesiąca) i jest atrakcyjniejszy finansowo.

Korzyści wynikające z przekształcenia

Niewątpliwie jednym z przeważających atutów, w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w spółkę prawa handlowego, jest przeniesienie odpowiedzialności przedsiębiorcy całym swoim majątkiem za powstałe zobowiązania na spółkę.

Wśród innych zalet przekształcenia można również wymienić chociażby:

 • możliwość pozyskania dodatkowego kapitału,
 • automatyczne przejście wszystkich praw i obowiązków na „nową” spółkę, nie trzeba zawierać nowych umów z kontrahentami, klientami czy własnymi pracownikami,
 • ten sam numer NIP i REGON, nie trzeba występować o nadanie nowych numerów, gdyż przechodzą one automatycznie na „nową” spółkę.

Ile kosztuje przekształcenie spółki?

Na koszty związane z przekształceniem składają się:

 • opłata w kwocie 600 zł (500 zł opłaty sądowej za zarejestrowanie spółki przekształconej w rejestrze KRS + 100 zł opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym),
 • opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł,
 • koszty notarialne (w tym niekiedy również konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest pobierany przez notariusza w momencie podpisywania aktu notarialnego),
 • wynagrodzenie biegłego rewidenta w przypadku, gdy wymagają tego przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz opłata od wniosku do Sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta w kwocie 300 zł,
 • wynagrodzenie Kancelarii specjalizującej się w przekształceniach spółek.

Ile trwa przekształcenie spółki?

Procedura przekształcenia spółki może trwać, w zależności od trybu (zwykłego lub uproszczonego) oraz od konieczności poddania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta – od 1 miesiąca do nawet 1 roku.

Czas trwania przekształcenia jest tak naprawdę zależny od czasu przygotowywania wszystkich wymaganych do przekształcenia dokumentów – czy to przez biuro rachunkowe, czy kancelarię prawną czy też biegłego rewidenta aż po rozpatrujący sprawę Sąd.

Informujemy, że Kancelaria specjalizuje się także w zakresie rejestracji spółek w KRS, likwidacji spółek, upadłości, restrukturyzacji spółek oraz udziela pomocy prawnej we wszelkich innych czynnościach związanych z działalnością spółek prawa handlowego.

Autorzy: Patrycja Pietrzak – aplikanta radcowska, Robert Pożarski – radca prawny

Kancelaria Robert Pożarski stosuje pliki cookie. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na ich przyjmowanie w Twoim urządzeniu końcowym. Zamknij to okno